Hoppa till innehållet

Företagskund? -20% rabatt vid beställningar över 5000kr - sales@skyltmax.se

Vårt hållbarhetsarbete

Våra värderingar enkelt, ansvarsfullt och omtänksamt vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete. För oss är det viktigt med en hållbar strategi för hela företaget och vara en föregångare i vår bransch.

Varför hållbarhet?

Skyltmax grundare David och hans kamp med psykisk ohälsa har till stor del lagt grunden till vårt hållbarhetsarbete på företaget. Främst för vår arbetsmiljö på Skyltmax - och hur viktigt det är att medarbetare mår bra. Det tillsammans med att vår medgrundare John sedan start varit mycket driven i frågor som rör klimatet. Det hållbarhetsarbete vi gör både internt och externt är något som verkligen kommer inifrån kärnan av Skyltmax.

Hur jobbar Skyltmax med hållbarhet?

För oss är det viktigt att integrera hållbarhetsarbetet i hela verksamheten och att vi som företag har en hållbar strategi. Det innebär att vi jobbar för att utbilda våra medarbetare, jobbar nära våra leverantörer, är aktiva i vårt närområde i frågor som rör hållbarhet och kommunicerar det till våra kunder.

Som ett övergripande ramverk för vårt hållbarhetsarbete har vi identifierat fyra av FN:s 17 globala hållbarhetsmål som går i linje med oss som företag och som vi valt att fokusera mer på. Som ett producerande företag vill vi säkerställa att våra produkter, vårt arbetssätt och hur vi driver vår affär görs på ett ansvarsfullt sätt.

FN:s globala mål

God hälsa & välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Delmål som vi fokuserar extra på:

  • 3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Delmål som vi fokuserar extra på:

  • 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.

Hållbar konsumtion & produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Delmål som vi fokuserar extra på:

  • 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Delmål som vi fokuserar extra på:

  • 13.A Implementera FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

Vårt sociala ansvar

Vi bryr oss om och respekterar varandra, våra kunder och vår omvärld. Vi jobbar både internt och externt för en positiv samhällsutveckling. Läs mer om vårt sociala hållbarhetsarbete.

Våra medarbetare

På Skyltmax vill vi säkerställa att varje medarbetare trivs och mår bra, har en bra arbetsmiljö, känner sig trygg och att det inte förekommer någon form av diskriminering på jobbet. Arbetsplatsen kännetecknas av frihet under eget ansvar och fokus läggs på en arbetsmiljö som betonar samarbete, gemenskap, respekt och förståelse. Våra medarbetare ska känna samhörighet och delaktighet oavsett kön, ålder, religion, etnicitet, funktionsvariation eller annat.

Sedan 2018 har vi varit ett certifierat ‘Great Place to Work’. Detta är ett kvitto på att våra medarbetare trivs, mår bra och får bästa möjligheten att göra ett bra arbete.

Hand in Hand och Mind

Under 2024 jobbar vi med Hand in Hand och Mind i två olika projekt.

Hand in Hand

Hand in Hand är ett projekt som jobbar med att bekämpa fattigdom genom entreprenörskap. Skyltmax bidrar med pengar till projektet som kommer att hållas till i en by i Indien. Där utbildar och tränar projektet främst kvinnor och unga i att driva små företag. Tack vare dessa genereras inkomster så att de kan försörja sig själva och sina familjer. Skyltmax kommer även att göra mindre aktiviteter för att följa byns resa under 2024 och får möjlighet framöver att åka till byn och träffa entreprenörerna.

Projektet har som mål att bekämpa fattigdom, stärka kvinnors ställning, skapa jobb och bygga hållbara samhällen bland annat.

Mind

Mind:s uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkningsarbete. Vi måste våga prata om hur vi mår och skapa en medmänsklig kultur.

Våra anställda har möjlighet att agera volontärer och svara på samtal och chattar med folk som behöver prata. Det kan handla om exempelvis oro, hopplöshet, ensamhet eller självmordstankar.

Vårt klimatarbete

För oss är det självklart att ta vårt ansvar när det kommer till klimatet och vara en föregångare i skyltbranschen.

Klimatbokslut

Vi redovisar alla våra utsläpp i vårt klimatbokslut. Vi följer GHG-Protokollet, en internationell standard som fokuserar på att företag ska minska sina utsläpp. Vi mäter och minskar. För de utsläpp vi inte kan minska kompenserar vi för i certifierade kompensationsprojekt. Läs mer om vårt klimatarbete.

Solceller

Vi har minskat vår klimatpåverkan med 89 % sedan 2018 genom att köpa grön energi märkt med Bra Miljöval. Vi har installerat solpaneler på vårt tak som täcker 32 % av all vår elförbrukning för både produktion och kontor.

Miljöreseförmåner

Vi försöker resa med så liten negativ påverkan på klimatet som möjligt, därför erbjuder vi våra medarbetare en reseförmån. Här ingår ett rabatterat pris för resor kollektivt eller förmånscykel.


Vad tycker våra kunder?